درباره مدرسه


درباره مدرسه:

 

آموزشگاه غیردولتی ابوریحان بیرونی درسال تحصیلی 1373

 

به همت اداره کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان – بندر  امام خمینیدر منطقه

 

سازمانی 400 واحد مجتمع مدارس غیردولتی اداره کل بنادر و

 

دریانوردی بندرامام خمینی)ره) با تعداد 280 دانش آموز در 11 کلاس درس و 6 پایه تحصیلی

 

مجهز به سیستم هوشمند و متوسط آمار هر کلاس بالغ بر 25 نفر تاسیس

  

گردید و دارای فضای فیزیکی 11کلاس درس - یک دفتر مدیر - دفتر

  

آموزگاران - دفتر معاونت اجرایی - دفتر مربی بهداشت - آزمایشگاه -

  

سالن اجتماعات و سالن امتحانات می باشد.