افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

 

فرهنگی و هنری

نتایج مسابقات معارف قرآن منطقه ای

محمدسجادفروغی رتبه اول رشته قرائت قرآن  : پایه چهارم

محمدحسین خزاعلی رتبه دوم اذان : پایه چهارم

محسن نعمتی رتبه دوم اذان : پایه ششم

محمدسعید رئیسی رتبه دوم رشته حفظ قرآن : پایه پنجم

عرفان شیبانی رتبه سوم رشته حفظ قرآن : پایه چهارم